# ماریس

شکست

هیچ شکستی حقیقت ندارد شکست تنها برای کسانی حقیقت دارد که اغلب در حال مقایسه خود با دیگرانند.
/ 0 نظر / 22 بازدید