پست های ارسال شده در مرداد سال 1396

مقاومت نکردن در برابر رویدادهابه معنای اقدام نکردن و بیکار نشستن نیست.مقاومت نکردن به معنیِ واکنشِ هیجانی مانندغم و اندوه،نگرانی،خشم،ترس،حسادت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید