پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

اگربه جای صحبت کردن زمان بیشتری را صرف گوش دادن کنید ، ازآنچه یاد می گیرید شگفت

 اگربه جای صحبت کردن زمان بیشتری را صرف گوش دادن کنید ، ازآنچه یاد می گیرید شگفت زده خواهید شد.     http://charsoq.com/  https://www.facebook.com/Charsoq   https://instagram.com/charsoq  https://www.linkedin.com/company/charsoq  https://plus.google.com/+Charsoq  چارسوق  
/ 0 نظر / 16 بازدید
http://charsoq.com/  https://www.facebook.com/Charsoq   https://instagram.com/charsoq  https://www.linkedin.com/company/charsoq  https://plus.google.com/+Charsoq  چارسوق  
/ 0 نظر / 22 بازدید

کیفیت یعنی درست انجامش دهید،حتی اگر کسی نگاه نمی کند

  کیفیت یعنی درست انجامش دهید،حتی اگر کسی نگاه نمی کند   http://charsoq.com/ https://www.facebook.com/Charsoq https://instagram.com/charsoq https://www.linkedin.com/company/charsoq https://plus.google.com/+Charsoq   چارسوق        
/ 0 نظر / 17 بازدید

کیفیت یعنی درست انجامش دهید،حتی اگر کسی نگاه نمی کند

  کیفیت یعنی درست انجامش دهید،حتی اگر کسی نگاه نمی کند   http://charsoq.com/ https://www.facebook.com/Charsoq https://instagram.com/charsoq https://www.linkedin.com/company/charsoq https://plus.google.com/+Charsoq   چارسوق        
/ 0 نظر / 20 بازدید

فقط دانستن کافی نیست، باید به کار گرفت. فقط خواستن کافی نیست، باید تلاش کرد.

  فقط دانستن کافی نیست، باید به کار گرفت. فقط خواستن کافی نیست، باید تلاش کرد. http://charsoq.com/  https://www.facebook.com/Charsoq  https://instagram.com/charsoq https://www.linkedin.com/company/charsoq https://plus.google.com/+Charsoq چارسوق
/ 0 نظر / 106 بازدید
  http://charsoq.com/  https://www.facebook.com/Charsoq  https://instagram.com/charsoq https://www.linkedin.com/company/charsoq https://plus.google.com/+Charsoq چارسوق 
/ 0 نظر / 17 بازدید

Success is like an iceberg

  Success  is like an iceberg .most people will just see the surface but don’t know what’s beneath it   http://charsoq.com/  https://www.facebook.com/Charsoq  https://instagram.com/charsoq https://www.linkedin.com/company/charsoq https://plus.google.com/+Charsoq چارسوق 
/ 0 نظر / 32 بازدید