کار تیمی

با هم بودن «آغاز» ، با هم ماندن «پيشرفت» و با هم كار كردن «موفقيت» است.

/ 0 نظر / 21 بازدید