اگر کسی به شما فرصتی عالی پیشنهاد می دهد ولی مطمئن نیستید که از پسش برآیید، آن ر

اگر کسی به شما فرصتی عالی پیشنهاد می دهد ولی مطمئن نیستید که از پسش برآیید، آن را قبول کنید.

بعدا یاد می گیرید چگونه انجامش دهید.

 

ریچارد برانسون

/ 0 نظر / 24 بازدید