اگرشکست خوردی، هرگز تسلیم نشو چون شکست به معنای اولین تلاش برای آموختن است.
پایان به معنای به آخر رسیدن نیست بلکه به این معناست که تلاش هرگز از بین نمی رود.
اگر جواب نه گرفتی، بخاطر داشته باش که نه به معنای فرصت بعدی است.

/ 0 نظر / 20 بازدید