زندگی

جاده زندگی پیچ و خم های بسیاری دارد و هیچ دو مسیری یکسان نیستند.

ولی درسهای ما از خود سفر زندگی می آیند نه مقصدهایی که به آن میرسیم.


/ 0 نظر / 37 بازدید