چهارسوق

چارسوق قلب تپنده بازار است؛ مرکز کسب و کار، رونق چارسوق، گواه پویایی اقتصاد است. ما نبض بازار را می شناسیم و خونی تازه در قلب کسب و کار شما جاری می سازیم. با چهار شاهرگ؛ چهار راه حل؛ چهارسوق.

سوق اول: مشاوره و توانمندسازی،

سوق دوم: عملیات میدانی،

سوق سوم: بازارپژوهی،

سوق چهارم: مدیریت اطلاعات بازاریابی و هوش تجاری  


/ 0 نظر / 3 بازدید