شادی

سه چیز برای شاد بودن 

حیاتی است!

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

امید به فردای بهتر.

/ 0 نظر / 23 بازدید